BMB Realty Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000757457, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 5252770071, REGON: 381792069, Kapitał zakładowy wynosi 5000,00 zł

 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt

Dane podane w zapytaniach kierowanych bez związku z prowadzoną działalnością usuwamy niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Barbara Bury prowadząca działalność pod firmą BMB Realty Barbara Bury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 2 lok. 31.